PAKALPOJUMI

Būvju tehniskā apsekošana, būvekspertīze

 • Būvju tehniskā stāvokļa noteikšana.
 • Ekspluatācijā nodotu būvju (otrās un trešās grupas publisko ēku) tehniskā apsekošana, kas saskaņā ar MK Noteikumu  Nr. 500 "Ēku būvnoteikumi" prasībām ir veicama ne retāk kā reizi 10 gados.
 • Būvju tehniskā apsekošanas atzinums, veicot trešās grupas ēkas konservācijas darbus saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 500 "Ēku būvnoteikumi" prasībām.
 • Būvju tehniskā apsekošana pirms to atjaunošanas (renovācijas), pārbūves (rekonstrukcijas), restaurācijas.
 • Būvju tehniskā apsekošana pirms Būvdarbu atsākšanas (rekonservācijas).
 • Būvju tehniskā apsekošana pirms to nojaukšanas.
 • Būvprojektu ekspertīzes.
 • Detalizētā konstrukciju pārbaude.
 • Tehniskās izpētes atzinumi (Tehniskā projekta TIS sadaļa).
 • Vizuālās apsekošanas slēdzieni (Tehniskā projektā VAS sadaļa).
 • Būvekspertīzes.

 

Ekspertīžu speciālie veidi – ēku apsekošana pēc ugunsgrēkiem, avārijām, sprādzieniem (pēc МГСУ tehniskām vadlīnijām).
Mūsu kompānija palīdz Pasūtītājam gūt optimālos projekta risinājumus pie zināmiem izejas datiem un iespējām. Mēs palīdzam Pasūtītājam radīt vēlamo īsākā laikā un pieņemamākā veidā. Projektēšanas ietvaros mēs
sniedzam Pasūtītājam projektēto risinājumu realizācijai nepieciešamos finanšu un laika ieguldījumus, respektējot tos abus.

Būvekspertīzes veic neatkarīgie būveksperti, kuri nodrošina
Pasūtītājam laicīgi atrast un novērst visas neatbilstības un kļūdas,
kas radušās Būvniecības procesa laikā. 

    Detalizētās tehniskās apsekošanas izmaksu noteikšanas kalkulators